จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.มีความสามารถในการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)

2.สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่งาน ณ ปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู็พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ